تبلیغات
مای سردشت | گرافیک - تفریح و سرگرمی - گرفتن فال با تاس
post-icon
        گرفتن فال با تاس

        

        
 
        
            
                
                    
                        
                    
                         
                    
                        

                        برای                         انجام این فال به سه عدد طاس کوچک و همچنین صفحه ای شبیه                         به تصویر بغل احتیاج دارید. برای تهیه این صفحه می توانید                         دایره ای به قطر ۳۵ سانتی متر بر روی کاغذ رسم کرده و سپس                         آن را به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم کنید.

                        

                         

                        

                        هر                         كدام از این قسمت ها ( خانه ها ) به موارد بخصوصی مربوط                         هستند. طاس ها باید با دست چپ و از فاصله کمی بر روی صفحه                         ریخته شوند که بر حسب وضعیتی که قرار می گیرند می توانند                         یک ، دو و یا سه خانه را اشغال کرده و عددی از یک تا شش                         برای آن خانه نشان دهند.
                        
                        اعداد یک تا شش معانی مختلفی دارند که معنی هر عدد به                         موارد و مسائل آن خانه مربوط می شود. همچنین مجموع آنها ،                         اعداد بین ۳ تا ۱۸ نیز در تفسیر منظور می شود.

                        

 

                        

                                                سه :                         مسائل غیر منتظره                         جالب
 

                        

                                                چهار :                         مشاجره. عدم توافق. ناخوشنودی                                                مشاجره
 

                        

                                                پنج :                         امكان براورده شدن یك ارزو یا خواسته

                        

                                                شش :                         امكان از دست دادن پول یا مادیات دیگر

                        

                                                هفت :                         تاخیر در امور مالی. رسوایی

                        

                                                هشت :                         رفتار بدون تفكر كه ممكن است باعث ایجاد مشكل شود

                        

                                                نه :                         ازدواج ، جشنی كه شما هم در ان شریك هستید

                        

                                                ده :                         پیشرفت در كار. امكان بچه دار شدن

                        

                                                یازده :                         مسافرت یكی از عزیزان یا نزدیكان

                        

                                                دوازده :                         دریافت یك نامه یا پیغام مهم

                        

                                                سیزده :                         ناخوشنودی و ناراحتی

                        

                                                چهارده :                         دریافت كمك از نزدیكان

                        

                                                پانزده :                         لزوم احتیاط و مراقبت در رفتار یا گفتار تان

                        

                                                شانزده :                         یك مسافرت مطلوب و مفید

                        

                                                هفده                        :                         تغییرات احتمالی در برنامه های جاری

                        

                                                هجده :                         موفقیت و خوشنودی در اینده نزدیک

                        

                         

                                                

                                                                        خانه هفتم : همسر – ازدواج – معشوق - روابط جنسی -                         همدستی و همکاری - مسابقات و رقابت ها - قرارداد های                         قانونی که متعهد می شوید - مجادله و دعوا - هر فرد                         ناشناخته ای.

                        

                                                                        خانه هشتم : رنج – خطر – مرگ – جراحی – قرض –                         مالیات - نیروهای ماورا طبیعه – میراث ( غیر از والدین ).

                        

                                                                        خانه نهم : مذهب – فلسفه – معرفت – درک – مطالعه –                         هنر - آموزش و پرورش – ادبیات – نشر – رویاها - آینده نگری                         - کشورهای خارجی - سفرهای دور.

                        

                                                                        خانه دهم : وضعیت شغلی تان - موقعیت اجتماعی –                         استخدام – دادگاه – قاضی - افراد مهم ( از نظر شغلی ) -                          وضعیت جغرافیایی - آب و هوا.

                        

                                                                        خانه یازدهم : دوستان - لذت های معنوی - آرزو ها و                         امید ها - منابع کمک - جبهه های سیاسی.

                        

                                                                        خانه دوازدهم : دشمنان - مشکلات و مشقات – گرفتاری                         – دردسر – محدودیت - افراد یا چیزهایی که از آنها میترسید                         - رمز و راز – بیمارستان - حیوانات بزرگ.

                                                
                            

                                                        یک : عدد یک علامتی مساعد و موافق محسوب می شود

                            

                                                        دو : لزوم تلاش برای كسب موفقیت

                            

                                                        سه : موفقیت و پیروزی

                            

                                                        چهار : ناراحتی و ناخوشنودی

                            

                                                        پنج : اخبار خوب

                            

                                                        شش : عدم اطمینان و یقی